Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο του Σ.Ε.Α.Ν Καρδίτσας.


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 19-5-2017

Καλούνται τα μέλη μας να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την έκδοση νέου τύπου ταυτότητας. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες θα πρέπει να αντικασταθούν  μέχρι τις 19-5-2017, οπότε παύει και η ισχύς τους. Τα δικαιολογητικά παραμένουν τα ίδια (2 έγχρωμες ή  απρόμαυρες φωτογραφίες 3Χ3 με πολιτική περιβολή σε λευκό φόντο και ένα πιστοποιητικό τύπου Α΄(τελευταίου 3μηνου) από το ΚΕΠ.

* Η πιστοποίηση της απώλειας, θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα υποβάλλει ο απωλέσας, στον ΣΕΑΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

* Σε περίπτωση κλοπής να συνυποβάλλεται και η δήλωση συμβάντος στην αρμόδια αστυνομική αρχή
Όσοι έχουν βγάλει τις νέου τύπου ταυτότητες δεν χρειάζεται να τις αλλάξουν.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλούνται τα μέλη μας να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το 2016. Η ετήσια συνδρομή αποτελεί τον κύριο πόρο του Συνδέσμου.  


ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Μπορείτε να ενημερωθείτε στην https://diavgeia.gov.gr για τις προαγωγές εφέδρων αξιωματικών (16-3-2016 ΠΔ «Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων Έτους 2015 και Προαγωγές Εφέδρων στην Εφεδρεία Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς» που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 284/28-03-2016 ΦΕΚ (τΓ’)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΑΝ 

 Παρακαλούνται τα μέλη μας που επιθυμούν να συγκροτήσουν την ομάδα αιμοδοσίας και να δίνουν αίμα όσες φορές αυτοί επιθυμούν, με σκοπό την δημιουργία τράπεζας αίματος, για την κάλυψη αναγκών των μελών του Συνδέσμου μας να το δηλώνουν στο τηλέφωνο του προέδρου  Ντενησιώτη Ιωάννη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΕΣΧΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΗΣ Λ.Α.Ε.Δ. (ΑΘΗΝΩΝ)

Σύμφωνα με την ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.0-15/2005 του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ/3β “ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ”

Σκοπός της λειτουργίας των Στρατιωτικών Λεσχών είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών διατροφής και ψυχαγωγίας των Μονίμων και Εφέδρων Αξκων (υπηρετούντων ή μη) και Ανθυπασπιστών, καθώς και των μελών των οικογενειών τους.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.12 της ίδιας ΠΑΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ επιτρέπεται η σίτιση στις Στρατιωτικές Λέσχες, εκτός από την ΛΑΕΔ των αγάμων τέκνων των μονίμων και Εφέδρων Αξιωματικών (υπηρετούντων ή μη) και Ανθυπασπιστών, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής των γονέων τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Αίτηση ενδιαφερομένου
β.Βεβαίωση της Σχολής που φοιτά το τέκνο, στην οποία φαίνεται η εγγραφή και η φοίτησή του.
γ.Βεβαίωση που να φαίνεται ότι ο πατέρας του τέκνου είναι Μόνιμος εν ενεργεία ή αποστρατεία Αξιωματικός-Ανθυπασπιστής ή εγγεγραμμένος στο Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών (προκειμένου περί Εφέδρων).

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΑΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.0-15/2005
β. Ν.324/1914 «Περί Στρατιωτικών Λεσχών» (ΦΕΚ Α΄307), όπως τροποποιήθηκε.
γ.ΒΔ 15 Μαϊου/4-6-1952 «Περί Στρατιωτικών Λεσχών» (ΦΕΚ Α΄153)
δ. ΠΔ 143/1974 “Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινών κατά την έκδοσιν διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητας ΥΕΘΑ”
ε.ΠαΔ 4-21/1992/ΓΕΕΘΑ/ΔΠΑ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
στ. ΠαΔ 0-15/1994/ΓΕΣ/ΔΟΡ/3β
ζ.Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και ΥΕΘΑ/177026/17Μαρ2004 “Ανάθεση αρμοδιοτήτων ΥΕΘΑ στους ΥΦΕΘΑ”
η. Ν.2292/95 “Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες Διατάξεις”.Το  διοικητικό συμβούλιο του  Σ.Ε.Α.Ν Καρδίτσας.