Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΧΡΙ 19-5-2017 Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ – ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ


ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΕΔΡΟΥΣ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ που εκδίδεται από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ:


ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Φ.493/1/157718/19-5-16), Η ΔΕ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ “ΠΑΛΑΙΟΥ” ΤΥΠΟΥ ΘΑ ΠΑΥΣΕΙ ΣΤΙΣ 19-5-2017.
Γι αυτόν το λόγο ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ να υποβάλλουν εκ νέου δικαιολογητικά για την έκδοση νέου τύπου ταυτότητας. Τα δικαιολογητικά και την αίτηση θα τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας, όπως και στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΘΑ.
Ειδικότερα, χρειάζεται:
Αίτηση
(Είναι σε μορφή pdf ή  excel  και την συμπληρώνετε μηχανογραφικά με μικρά γράμματα, προκειμένου να είναι διακριτός ο τονισμός των υπόψη στοιχείων. Επισημαίνεται η σχολαστική συμπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων και με λατινικούς χαρακτήρες, όπως στην πολιτική ταυτότητα. Στην πρώτη σειρά που αναφέρει αρ.ταυτότητας δεν γράφετε τίποτα (κενό), εκτός αν πρόκειται για αντικατάσταση παλαιάς, οπότε σημειώνετε τον αριθμό της παλαιάς ταυτότητας).
Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ (τελευταίου τριμήνου)
(Μπορείτε να ζητήσετε από το αρμόδιο Στρατολογικό γραφείο ή το ΚΕΠ. Υπόδειγμα αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού τύπου Α΄ μπορείτε να βρείτε επίσης στην ιστοσελίδα μας ή στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΘΑ).
Δύο (2) φωτογραφίες
(έγχρωμες, πρόσφατες ,σε λευκό φόντο, καθαρές, με πολιτική περιβολή, χωρίς κάλυμμα κεφαλής, κατά μέτωπο (ανφάς), διαστάσεων 3 εκ Χ 3 εκ. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να εκτυπώνονται στο λεπτότερο φωτογραφικό χαρτί και στην πίσω πλευρά τους πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται με μολύβι το ονοματεπώνυμο και ο ΣΑ του εικονιζόμενου. Το υλικό της φωτογραφίας θα είναι προϊόν επαγγελματικού φωτογραφικού εργαστηρίου και όχι πρόχειρα διασκευασμένο υλικό προσαρμοσμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσεγγίζει μια φωτογραφία ταυτότητας. Για αποφυγή φθοράς των φωτογραφιών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να τις τοποθετούν σε μικρό φάκελο. Απαραιτήτως να γνωρίζετε την ομάδα αίματος
* ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, εξαιτίας ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ, ΦΘΟΡΑΣ του παλαιού ή αλλαγής στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση, στην οποία θα αναγράφεται το αιτιολογικό της έκδοσης του νέου ΔΤ. Το αυτό ισχύει και για την αντικατάσταση του μέχρι πρότινος εκδιδόμενου τύπου ταυτότητας με αυτή ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ, το δε “παλαιό” ΔΤ θα πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση για αντικατάσταση.
* Η πιστοποίηση της απώλειας, θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα υποβάλλει ο απωλέσας, στον ΣΕΑΝ
* Σε περίπτωση κλοπής να συνυποβάλλεται και η δήλωση συμβάντος στην αρμόδια αστυνομική αρχή.


ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΝΤΕΝΗΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                    6972390904
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ           6972262609
ΤΑΜΙΑΣ        ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                      6980413068