Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΕΣΧΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΗΣ Λ.Α.Ε.Δ. (ΑΘΗΝΩΝ)


Σύμφωνα με την ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.0-15/2005 του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ/3β “ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ”

Σκοπός της λειτουργίας των Στρατιωτικών Λεσχών είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών διατροφής και ψυχαγωγίας των Μονίμων και Εφέδρων Αξκων (υπηρετούντων ή μη) και Ανθυπασπιστών, καθώς και των μελών των οικογενειών τους.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.12 της ίδιας ΠΑΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ επιτρέπεται η σίτιση στις Στρατιωτικές Λέσχες, εκτός από την ΛΑΕΔ των αγάμων τέκνων των μονίμων και Εφέδρων Αξιωματικών (υπηρετούντων ή μη) και Ανθυπασπιστών, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής των γονέων τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Αίτηση ενδιαφερομένου
β.Βεβαίωση της Σχολής που φοιτά το τέκνο, στην οποία φαίνεται η εγγραφή και η φοίτησή του.
γ.Βεβαίωση που να φαίνεται ότι ο πατέρας του τέκνου είναι Μόνιμος εν ενεργεία ή αποστρατεία Αξιωματικός-Ανθυπασπιστής ή εγγεγραμμένος στο Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών (προκειμένου περί Εφέδρων).

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΑΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.0-15/2005
β. Ν.324/1914 «Περί Στρατιωτικών Λεσχών» (ΦΕΚ Α΄307), όπως τροποποιήθηκε.
γ.ΒΔ 15 Μαϊου/4-6-1952 «Περί Στρατιωτικών Λεσχών» (ΦΕΚ Α΄153)
δ. ΠΔ 143/1974 “Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινών κατά την έκδοσιν διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητας ΥΕΘΑ”
ε.ΠαΔ 4-21/1992/ΓΕΕΘΑ/ΔΠΑ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
στ. ΠαΔ 0-15/1994/ΓΕΣ/ΔΟΡ/3β
ζ.Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και ΥΕΘΑ/177026/17Μαρ2004 “Ανάθεση αρμοδιοτήτων ΥΕΘΑ στους ΥΦΕΘΑ”
η. Ν.2292/95 “Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες Διατάξεις”.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΝΤΕΝΗΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                       6972390904
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ              6972262609
  ΤΑΜΙΑΣ             ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                          6980413068