Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΕΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΤΣΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΕΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΤΣΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ Α∆Α: ΩΖΔ06-ΣΚΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΕΠΑΘΑ/Νομικό Γραφείο
Τηλ.: 210-3457744
Φ.900/457/20571
Σ.3260ΑΠΟΦΑΣΗ
«Ορισμός Μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ανώτατης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ)»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 8 του Ν.1301/1982 «Ενώσεις Εφέδρων σε εφεδρεία Αξιωματικών των Ενόπλων ∆υνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Α΄ 132/29-10-1982).

β. To άρθρο 3 του Ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης». (ΦΕΚ Α’ 94/14-8-2015).

γ. Το άρθρο 8 παρ.1 εδ.ι του Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄131/01-09-2006) και το άρθρο 2 του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραμμα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 112/13-7-2010)

δ. Την Υπουργική Απόφαση Φ.959α/10/159347/29-06-2011 «Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑΠΟΕΑ και ΣΕΑΝ» (ΦΕΚ Β΄1585/01-07-2011).

ε. Την Υπουργική Απόφαση Φ.900/16/158563/08-08-2014 «Ορισμός Μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ανωτάτης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ)»
.
στ. Το με αριθμ. Πρωτ. 108/19-6-2016 έγγραφο της ΑΠΟΕΑ, με το οποίο προτείνονται μέλη για τη σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ζ. Το με αριθμ. Πρωτ. 78665/19-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, με το οποίο διαβιβάζεται πρόταση του Εφετείου Αθηνών για τον ορισμό Προέδρου και αναπληρωτή του στο εν λόγω Πειθαρχικό Συμβούλιο.

η. Την από 22-2-2017 σχετική εισήγηση της ∆ΕΠΑΘΑ. ..//.. – 2 –

θ. Την υπ’αριθμ.Υ 24/6-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας ∆ημήτριο Βίτσα» (ΦΕΚ 2144/6-10-15, τ.Β΄)

ι. Την υπ’αριθ.3Α /2017 Εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσίων ΥΠΕΘΑ.
ια. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, προκαλείται οικονομική επιβάρυνση, ποσού 4.010,00 ευρώ επί ΚΑΕ 0721, η οποία δεν θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, δεδομένου ότι θα καταβάλλεται από τον τηρούμενο, υπό της ∆ΕΠΑΘΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος, «Ειδικό Λογαριασμό Εφέδρων».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Λόγω λήξης της θητείας των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΑΠΟΕΑ, που συστήθηκε με την Απόφαση ΥΕΘΑ Φ.900/16/158563/08-08-2014, ορίζουμε ως μέλη:
α. Τον Εφέτη Αθηνών κ.Σπυρίδωνα Γεωργουλέα του Γεωργίου ως Πρόεδρο και την Εφέτη Αθηνών κ.Χαρίκλεια Ηλιοπούλου του Κανέλλου ως αναπληρώτρια.
β. Τον Σχη (ΠΖ) ∆εληγιάννη Απόστολο, ∆ιευθυντή της Γ∆ΟΣΥ/∆ΕΠΑΘΑ και ως αναπληρωματικό μέλος τον Λγό(ΠΒ) Σταύρου Παναγιώτη.
γ. Τους έφεδρους σε εφεδρεία Αξκούς κκ. Αρβανίτη ∆ημήτριο, Πρόεδρο του ΣΕΑΝ Αχαΐας, Μπριάνη Θεόδωρο, Πρόεδρο του ΣΕΑΝ Αν.Αττικής και Φιλιππίδη Μιχαήλ, Μέλος ΕΕ και ∆Σ ΑΠΟΕΑ ως τακτικά μέλη και τους κκ. Ατσαβέ Γεώργιο, Μέλος του ∆Σ ΣΕΑΝ Λακωνίας, Κωνσταντίνου ∆ημήτριο, Μέλος του ΣΕΑΝ Φθιώτιδος και Βαρυτιμίδη Μιχαήλ, Πρόεδρο του ΣΕΑΝ Εύβοιας ως αναπληρωματικά μέλη.